Čar logopedije je u tome što je svaki pojedinac „priča za sebe“ i kao takav traži individualni i temeljiti pristup i sukladno tome terapiju.

ReciR logopedski kabineti u dva grada!!

​Čime se bave logopedi?
Logoped se bavi prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom ​poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa. Spomenuti ​poremećaji uključuju poremećaje izgovora, poremećaje fluentnosti ​govora (mucanje i brzopletost), jezične poremećaje, usporeni jezični​ razvoj, afazije i druge neurogene poremećaje jezika i govora, ​poremećaje pisanog jezika (dyslexia, dysgraphia), poremećaje koji​otežavaju matematičko i logičko rezoniranje (akalkulia) i poremećaje ​glasa (funkcionalnih uzroka, posljedice trauma ili organskih oštećenja).
Logoped pomaže pojedincima u poboljšanju komunikacijskih vještina i​učinkovitosti (primjerice redukcija naglaska, korekcija izgovora,​ poboljšanje glasovnih kvaliteta vokalnih profesionalaca, rad s osobama ​iz dvojezičnih sredina i sl.). Provodi prevenciju, dijagnostiku i ​rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s ​posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, autizmom), ​rehabilitaciju slušanja jezika i govora, te pruža savjetodavne usluge​osobama oštećena sluha i njihovim obiteljima. Nadalje, logoped se bavi​ prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja oralno-laringealnih funkcija (gutanje) i srodnih poremećaja. Provodi terapiju u​ cilju održavanja komunikacije osoba s cerebralnim poremećajima koji​ prate starenje, odabire, unaprjeđuje i razvija podupiruće i alternativne​ komunikacijske sustave.

Čime se bave fonetičari? Tko sve treba usluge fonetičara?​ ​
Fonetičar je stručnjak jezikoslovac, koji istražuje obilježja ljudskoga​ glasanja, naročito glasova u govoru, njihovim artikulacijskim i akustičkim​ obilježjima. Bavi se dijagnostikom, rehabilitacijom sluha, govora i glasa te ​proizvodnjom i percepcijom govora u najširem smislu od temeljnih​ procesa proizvodnje i percepcije govora, preko primjene znanja o govoru ​u estetskoj, govorničkoj i rehabilitacijskoj fonetici, do mogućnosti ​provođenja složenih eksperimentalnih istraživanja.
Fonetičari su sastavni dio rehabilitacije od 60-ih godina prošloga stoljeća ​u terapiji slušanja, govora i glasa. Bave se razvojem govora i na korist su ​djeci s govorno-jezičnim teškoćama. Osposobljeni su da prate i potiču​ uredan govorni razvoj, prepoznaju eventualne poremećaje i njihove ​uzroke te savladaju načine njihova uklanjanja. Sudjeluju u identifikaciji,​ klasifikaciji i rehabilitaciji govorno-jezičnih poremećaja te razlikuju uzroke ​poremećaja govora, jezika, glasa, čitanja i pisanja npr. nerazvijeni govor,​ poremećaji izgovora, disfonija, mucanje, brzopletost, disfazija, afazija.

Facebook iconFacebook icon